OPŠTINA ZVEZDARA

ZVEZDARA

PALILULA

GROCKA

ČUKARICA

RAKOVICA

 

 

 

Osnovne informacije

Opština Zvezdara se nalazi na jugoistoku Beograda na površini od oko 32km2 (3.165 ha). Broj sta- novnika, po popisu iz 2002. godine iznosio je 132.621. S obzirom na činjenicu da 131 ha čini šumsko zemljište, a 210 ha pašnjaci i livade lako se može zaključiti da opština Zvezdara ima dobre predispozicije za razvoj kamping turizma sa prirodno-geografskog (vegetacijskog) stanovišta. Opština Zvezdara je podeljena na 4 katastarske opštine: Zvezdara, Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug i Mirijevo.

Potencijalni kamping lokalitet

Lokacija: Baba Velkina šuma se nalazi u severnom delu Stepinog Luga (nekadašnji Titov Gaj) koji je poznat kao memorijalni kompleks i park šuma ukupne površine 8.5 km2.

Infrastruktura: Deo Stepinog Luga gde se nalazi Baba Velkina šuma graniči se sa velikim Mokrim Lugom i postoji saobraćajna infrastruktura koja ih povezuje. Međutim, od najvećeg značaja za potencijalno lociranje kampa u Baba Velkinoj šumi, je auto-put Beograd – Niš koji prolazi sa istočne strane Stepinog Luga, ali veliki infrastrukturni problem u ovom trenutku predstavlja nepostojanje isključenja sa auto puta u pravcu potencijalnog kamping lokaliteta.

Prirodne i kulturne specifičnosti: Na prostoru Stepinog Luga, a samim tim i Baba Velkine šume nalazi se 13 vrsta različitih sastojina drveća koje su tu planski sađene i uglavnom nisu autohtone. Neke od interesantnijih su kedar, čempres, jela, bor, kleka, tisa, jasen, breza, bagrem. Stepin Lug je poznat i po memorijalnom kompleksu, kao i drugim istorijskim znamenitostima poput brda Torlak (značajno za bitku kod Beograda u Drugom svetskom ratu) i memorijalne kuće vojvode Stepe Stepanovica.

Komplementarni turistički sadržaji: Osmišljavanje komplementarnih turističkih sadržaja na prostoru Baba Velkine šume razvija se uporedo sa konkretizovanjem konačne namene ovog prostora od strane nadležnih organa iz opštine Zvezdara. Ono što je izvesno je da će posebna pažnja biti usmerena na što raznovrsniju ponudu sportsko-rekreativnih sadržaja koji su u skladu sa prirodom same lokacije. Zvezdara Baba Velkina šuma.

Urbanistički status

Važeći plan: Generalni plan Beograda 2021 (Sl list grada br. 47/03 I 27/05)
Namena: Zelenilo – gradske šume
Status zemljišta: javno građevinsko zemljište
Način sprovođenja: Postojeće i nove zelene površine u građevinskom reonu, ukoliko se već nalaze na javnom zemljištu mogu da se sprovode i rekonstruišu na osnovu Generalnog plana izvodom ili aktom i urbanističkim projektom.

Komentar: S obzirom da kamp zahteva izgradnju neophodne infrastrukture, potrebna je izrada Plana detaljne regulacije kako bi se definisali kapaciteti i uslovi priključenja.

Trenutne aktivnosti grada

Na inicijativu opštine Zvezdara, Direkcija za građevinsko zemljište je pokrenula izradu urbanističkog plana za područje koje se graniči sa kompleksom Baba Velkine šume. U predlogu, granice budućeg plana ne obuhvataju pomenuto šumsko zemljište.

Podobnost lokaliteta sa stanovišta Kamping asocijacije Srbije

Lokalitet Baba Velkine šume je izuzetno pogodan za izgradnju kompleksnog kampa velikog kapacite- ta koji bi mogao da objedini i karakteristike komercijalnog, ali i ekološkog kampa. Kamp bi mogao da ima komercijalni karakter zbog svoje tranzitne lokacije u blizini autoputa E-75, kao i zbog relativno dobre povezanosti sa centrom grada. Sa druge strane, zbog izrazito prirodnog okruženja i šumskog kompleksa, ovo je idealna lokacija i za potencijalni gradski ekološki kamp. Postoje i potencijali za razvoj drugih smeštajnih oblika kao što su bungalovi, kućice za odmor, stacionarne prikolice i sl. Najveća smetnja u realizaciji izgradnje kampa jeste nepostojanje isključenja sa autoputa i pitanje vremenske dinamike njegove izgradnje.